Øl- og vinafgiftsloven § 1

  1. § 1
    Der betales afgift af øl her i landet efter reglerne i denne lov. Afgiften udgør bortset fra varer omfattet af § 3 A for varer henhørende under position 2203 og 2206 i EU's kombinerede nomenklatur 48,74 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Øl med et ætanolindhold på under 2,8 pct. vol. er dog fritaget for afgift.