Ægtefælleskifteloven § 2

 1. § 2
  Skifteretten behandler sager om enkelttvister, der opstår under den pågældende skifterets behandling af et bo efter § 1 eller under privat skifte af ægtefællers fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver, herunder om
  1. 1) opgørelsen og fordelingen af boets aktiver og passiver,
  2. 2) opgørelsen af bodelene og i givet fald af den del heraf, der indgår i bodelingen,
  3. 3) vederlagskrav, jf. § 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger,
  4. 4) pensionskompensationskrav, jf. §§ 16 d-16 f i lov om ægteskabets retsvirkninger,
  5. 5) afgrænsning af særejer og
  6. 6) særejekompensationskrav, jf. § 67.
 2. Stk. 2.
  Skifteretten behandler endvidere selvstændige sager mellem ægtefæller om
  1. 1) særejekompensationskrav, jf. § 67, og
  2. 2) tilsidesættelse, ændring eller fortolkning af ægtefællers bodelingsaftaler.
 3. Stk. 3.
  Omfatter ægtefællers aftaler, jf. stk. 2, nr. 2, også andet end bodelingen, kan skifteretten henvise sagen til de almindelige domstole.
 4. Stk. 4.
  Sager som nævnt i stk. 1 og 2 behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager, jf. dog § 5. §§ 68 og 72 finder tilsvarende anvendelse.