Årsregnskabsloven § 58

 1. § 58
  Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal følgende oplyses:
  1. 1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, stk. 1, ikke havde været foretaget.
  2. 2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:
   1. a) Størrelsen primo regnskabsåret,
   2. b) tilgang i løbet af regnskabsåret,
   3. c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,
   4. d) årets afskrivninger,
   5. e) afgang i løbet af regnskabsåret og
   6. f) størrelsen ultimo regnskabsåret.
  3. 3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf. nr. 2.