Årsregnskabsloven § 41

 1. § 41
  Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle anlægsaktiver kan dog alene opskrives, hvis de handles på et aktivt marked.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder anvendelse, dog således at genanskaffelsesværdi eller nettorealisationsværdi kan anvendes, hvis en tilnærmet salgspris ikke kan opnås.
 3. Stk. 3.
  Et beløb svarende til opskrivningen skal indregnes direkte i posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde, jf. dog næste punktum. Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne aktiver
  1. 1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
  2. 2) nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi, jf. § 42,
  3. 3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf. § 47,
  4. 4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf. § 52, eller
  5. 5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger.