Årsregnskabsloven § 107 d

 1. § 107 d
  En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspolitik, når virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af følgende størrelser:
  1. 1) En balancesum på 156 mio. kr.
  2. 2) En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  3. 3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.
 2. Stk. 2.
  En virksomhed omfattet af stk. 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 4 og 5 nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU-/EØS-land.
 3. Stk. 3.
  Et statsligt aktieselskab skal uanset størrelsesgrænserne i stk. 1 supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om mangfoldighed.
 4. Stk. 4.
  Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f.eks. alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde oplysning om
  1. 1) målene for mangfoldighedspolitikken,
  2. 2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og
  3. 3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.
 5. Stk. 5.
  Har en virksomhed omfattet af stk. 1 eller 3 ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.
 6. Stk. 6.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, og om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.