Årsregnskabsloven § 107 a

 1. § 107 a
  Et selskab, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende:
  1. 1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, herunder
   1. a) antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi,
   2. b) andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,
   3. c) specifikation af de forskellige aktieklasser som anført i § 87 a, hvis selskabet har flere aktieklasser, og
   4. d) oplysning om ejerforhold og stemmeandel m.v. som anført i § 104.
  2. 2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om
   1. a) rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse,
   2. b) begrænsninger i aktiernes omsættelighed og
   3. c) stemmeretsbegrænsninger.
  3. 3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan og for ændring af selskabets vedtægter.
  4. 4) Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf. § 155 i selskabsloven, eller for at erhverve egne aktier, jf. § 198 i selskabsloven.
  5. 5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf. Oplysningerne efter 1. pkt. kan dog undlades, hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig skade for selskabet, medmindre selskabet udtrykkeligt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til anden lovgivning. Udeladelse af oplysninger efter 2. pkt. skal nævnes.
  6. 6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud.
 2. Stk. 2.
  Selskaber, som er omfattet af stk. 1, kan undlade at give oplysninger efter §§ 87 a og 104 i noterne.