Virksomhedsskatteloven § 23 a

  1. § 23 a
    Den skattepligtige kan vælge at medregne højst et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) af kapitalafkast, som overføres efter § 5, stk. 1, nr. 3, litra a, eller som beregnes efter § 22 a, til den personlige indkomst. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
  2. Stk. 2.
    Er den skattepligtige gift, og anvender ægtefællerne bestemmelsen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, kan hver af ægtefællerne anvende reglerne i stk. 1.