VFV-loven § 30

  1. § 30
    En skoles eller anden institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til uddannelses- og forskningsministeren, når det gælder retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for ministeren eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter.