VFV-loven § 15

 1. § 15
  Adgang til videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på mindst følgende niveau, jf. dog stk. 6, nr. 2:
  1. 1) Til akademiuddannelse: En ungdomsuddannelse eller en grunduddannelse for voksne.
  2. 2) Til diplomuddannelse: En erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.
  3. 3) Til masteruddannelse: En mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb.
 2. Stk. 2.
  Et fleksibelt forløb kan efter den modtagende institutions konkrete vurdering give adgang til en uddannelse på det følgende niveau i videreuddannelsessystemet.
 3. Stk. 3.
  Ud over den adgangsgivende uddannelse skal ansøgeren have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at kunne optages på en videregående uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. dog stk. 6, nr. 3.
 4. Stk. 4.
  Til de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte uddannelser optagerinstitutionen ansøgere, som har realkompetence, der efter en individuel kompetencevurdering anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Institutionen kan i øvrigt optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
 5. Stk. 5.
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne.
 6. Stk. 6.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om,
  1. 1) at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet,
  2. 2) særlige adgangskrav til en uddannelse og
  3. 3) fravigelse af kravet om erhvervserfaring.
 7. Stk. 7.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse.