Velfærdsloven
Lov om Handelsflådens Velfærdsråd

 1. § 1
  Der oprettes en privat selvejende institution, Handelsflådens Velfærdsråd.
 2. Stk. 2.
  Handelsflådens Velfærdsråd har til opgave at varetage og fremme foranstaltninger om søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn såvel i ind- som udland, herunder praktisk bistand til personer, der er efterladt på skibe, jf. § 10 a, stk. 1, i sømandsloven.
 3. Stk. 3.
  Herudover kan Handelsflådens Velfærdsråd udføre andre opgaver, som er forenelige med de i stk. 2 nævnte opgaver.
 1. § 2
  Handelsflådens Velfærdsråd ledes af et råd og en direktion. De søfarendes og redernes organisationer skal være repræsenteret i rådet.
 1. § 3
  De nærmere regler om Handelsflådens Velfærdsråd og dets virksomhed fastsættes af rådet i vedtægter, der godkendes af erhvervs- og vækstministeren.
 1. § 4
  Rådet ansætter direktionen og er ansvarlig for, at velfærdsrådets virksomhed udføres forsvarligt i overensstemmelse med loven og vedtægterne.
 2. Stk. 2.
  Direktionen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med rådets anvisninger.
 3. Stk. 3.
  Ved varetagelsen af opgaverne, jf. § 1, stk. 2, disponerer Handelsflådens Velfærdsråd selvstændigt over de i medfør af § 5 tilvejebragte midler. Dette er også tilfældet med andre midler, som tilføres velfærdsrådet.
 4. Stk. 4.
  Velfærdsrådets ledelse er efter anmodning pligtig at meddele erhvervs- og vækstministeren enhver oplysning angående velfærdsrådets forhold.
 5. Stk. 5.
  Handelsflådens Velfærdsråd aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.
 1. § 5
  Midlerne til velfærdsarbejdet tilvejebringes ved en afgift, der betales for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Afgiften påhviler rederen og den søfarende med hver 70 øre pr. dag. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 200 øre pr. dag.
 2. Stk. 2.
  Rådet fastsætter betalingen for særlige ydelser.
 1. § 6
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af afgiften og kan herunder pålægge rederen at tilbageholde det beløb, der påhviler den søfarende, i hyren eller i andre lignende ydelser. Der er udpantningsret for de beløb, der påhviler rederen og den søfarende.
 1. § 7
  Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med de berørte organisationer for ejere af fiskeskibe og for fiskere og efter indhentet udtalelse fra Handelsflådens Velfærdsråd fastsætte, i hvilket omfang søfarende på fiskeskibe skal være omfattet af nærværende lov.
 1. § 8
  Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter loven til Søfartsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.
 1. § 8 a
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 1. § 8 b
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
 2. Stk. 2.
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.
 1. § 9
  Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af erhvervs- og vækstministeren.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov om velfærdsforanstaltninger for søfarende, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 29. september 1988.
 1. § 10
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.