Sømandsloven § 10 a

 1. § 10 a
  Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til
  1. 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne og fornøden lægebehandling m.v. indtil hjemrejse finder sted, og
  2. 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre af lovens bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  Hvis en søfarende tages som gidsel i forbindelse med sørøveri, kan Søfartsstyrelsen, så længe den søfarende holdes som gidsel, yde tilskud til rimeligt underhold af den søfarendes ægtefælle og børn under 18 år, over for hvem den søfarende har forsørgerpligt, såfremt disse ikke har eller får midler til deres forsørgelse.
 3. Stk. 3.
  Der afsættes en særlig pulje til de i stk. 1 og 2 nævnte tilskud, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove.