Vejloven § 17 m

 1. § 17 m
  Når Trafikstyrelsen har truffet afgørelse om at give eller nægte administrativ tilladelse, skal styrelsen sikre, at følgende oplysninger straks gøres tilgængelige for offentligheden og de berørte myndigheder:
  1. 1) Indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil, jf. § 17 k.
  2. 2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse.
  3. 3) Resuméet af resultaterne af de høringer, der er foretaget.
  4. 4) De oplysninger, der er indsamlet i henhold til § 17 g, stk. 9, 2. pkt., § 17 h, stk. 5, og § 17 i.
  5. 5) Hvorledes resultaterne og oplysningerne, der er nævnt i nr. 3 og 4, er indarbejdet i afgørelsen eller på anden måde taget i betragtning, navnlig eventuelle bemærkninger fra berørte stater, jf. § 17 i.
 2. Stk. 2.
  Trafikstyrelsen skal underrette alle stater, der er blevet hørt, jf. § 17 i, stk. 4, og fremsende de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  I de projekter, hvor der gives tilladelse ved anlægslov, skal Vejdirektoratet stille de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, til rådighed for offentligheden og de berørte myndigheder.
 4. Stk. 4.
  I de projekter, hvor der meddeles tilladelse ved anlægslov, skal Vejdirektoratet underrette alle de stater, der er blevet hørt, jf. § 17 i, stk. 4, og fremsende de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.