Vejloven § 132

 1. § 132
  Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Vejmyndighedernes afgørelser efter § 102 kan påklages til transportministeren.
 3. Stk. 3.
  Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, der skal offentliggøres, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan transportministeren dog efter forud indhentet erklæring fra vejmyndigheden se bort fra overskridelse af klagefristen.
 4. Stk. 4.
  Klage har ikke opsættende virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.
 5. Stk. 5.
  Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at transportministerens afgørelse er meddelt.
 6. Stk. 6.
  Afgørelser truffet efter kapitel 2 a kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 7. Stk. 7.
  Ved søgsmål om forhold omfattet af kapitel 2 a, herunder søgsmål om miljømæssige spørgsmål i forhold til projekter, der opnår tilladelse ved anlægslov, jf. § 17 a, stk. 3, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommelig høje for de berørte parter.
 8. Stk. 8.
  Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter § 17 d og § 17 j, stk. 1, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.
 9. Stk. 9.
  Transportministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan praktiske oplysninger om adgang til domstolsprøvelse, jf. stk. 6-8, stilles til rådighed for offentligheden.