Vejloven § 132

 1. § 132
  Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Vejmyndighedernes afgørelser efter § 102 kan påklages til transportministeren.
 3. Stk. 3.
  Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, der skal offentliggøres, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan transportministeren dog efter forud indhentet erklæring fra vejmyndigheden se bort fra overskridelse af klagefristen.
 4. Stk. 4.
  Klage har ikke opsættende virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.
 5. Stk. 5.
  Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at transportministerens afgørelse er meddelt.