Vejloven § 10

  1. § 10
    Anlægs- og driftsudgifter til vejbelysning på statsveje betales af staten, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Anlægs- og driftsudgifter til belysning af statsvejsstrækninger, der løber gennem byområder med tæt, sammenhængende bebyggelse, betales af vedkommende kommune. Hvis belysningen primært er etableret af hensyn til trafiksikkerheden på statsvejen, kan udgifterne dog betales af staten.