Vejbenyttelsesafgiftsloven § 11

 1. § 11
  Fritaget for vejbenyttelsesafgift er:
  1. 1) køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab,
  2. 2) køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende,
  3. 3) køretøjer, der tilhører politiet, og
  4. 4) køretøjer, som tilhører vejvæsenerne.
 2. Stk. 2.
  En forudsætning for afgiftsfritagelse i henhold til stk. 1 er, at køretøjerne udefra kan genkendes som beregnet til de i stk. 1 nævnte formål.
 3. Stk. 3.
  For køretøjskombinationer er motorkøretøjet bestemmende for, om kombinationen er fritaget for afgift.