VE-loven § 63

  1. § 63
    Forsyningstilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til et selskabs lokaler og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver nødvendig oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.