VE-loven § 58

  1. § 58
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved
    1. 1) behandling af ansøgning om tilladelse, herunder de tilladelser, der er nævnt i § 22, stk. 1, § 25, stk. 1, og § 29, stk. 1,
    2. 2) tilsyn med overholdelse af vilkår i tilladelser, og
    3. 3) tilsyn og kontrol i henhold til regler udstedt i medfør af § 56 c, stk. 2, nr. 8, og § 56 f.