VE-loven § 56 f

  1. § 56 f
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om begrænsning af og tilsyn og kontrol med udslip af drivhusgasser fra anlæg, der producerer, opgraderer, renser eller anvender biogas. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at modtagelse af pristillæg eller tilskud efter §§ 43 b-43 g er betinget af overholdelse af regler fastsat af ministeren om begrænsning af og tilsyn og kontrol med udslip af drivhusgasser fra anlæg, der producerer, opgraderer, renser, anvender eller sælger biogas.