VE-loven § 50 a

 1. § 50 a
  Denne bestemmelse indeholder fælles regler for tilskud efter §§ 43 b-43 g.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren varetager administration af tilskud til biogas efter §§ 43 b-43 g, herunder beregning og udbetaling af disse.
 3. Stk. 3.
  Enhver, der anmoder om tilskud efter §§ 43 b-43 g, skal lade sig registrere hos klima-, energi- og forsyningsministeren og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af tilskuddet til klima-, energi-og forsyningsministeren, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som klima-, energi- og forsyningsministeren opretter.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om retten til og størrelsen af tilskuddet samt udbetaling m.v. heraf.
 5. Stk. 5.
  Der kan kun ydes støtte for den samme mængde biogas efter enten §§ 43 b-43 d, § 43 f eller § 43 g. Er der ydet støtte efter en af bestemmelserne i §§ 43 b-43 g, er støttemodtageren eller eventuelle andre ansøgere ikke berettiget til støtte for samme mængde biogas efter andre bestemmelser i denne lov.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til klima-, energi- og forsyningsministeren, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tilskud efter §§ 43 b-43 g. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at klima-, energi- og forsyningsministeren kan afslå at udbetale tilskud efter §§ 43 b-43 g, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling skal afholdes af tilskudsmodtager, og at målingen for tilskudsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 3 og for installation, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte retningslinjer for, hvorledes den solgte eller anvendte biogas efter §§ 43 b-43 g skal måles og indberettes til ministeren.
 9. Stk. 9.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for ansøgning om valg af pristillæg, jf. § 43 f, stk. 1, og § 43 g, stk. 1, og konvertering og overdragelse af tilsagn om pristillæg og tilskud, jf. § 43 j, stk. 2, herunder om ansøgning, dokumentationskrav, betingelser og beregning af årsnorm, jf. §§ 43 h og 43 i.