VE-loven § 50 a

 1. § 50 a
  Denne bestemmelse indeholder fælles regler for tilskud efter §§ 43 a-43 e.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren varetager administration af tilskud til biogas efter §§ 43 b-43 e, herunder beregning og udbetaling af disse.
 3. Stk. 3.
  Enhver, der anmoder om tilskud efter §§ 43 b-43 d, skal lade sig registrere hos energi-, forsynings- og klimaministeren og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af tilskuddet til energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som energi-, forsynings- og klimaministeren opretter.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren træffer afgørelse om retten til og størrelsen af tilskuddet samt udbetaling m.v. heraf.
 5. Stk. 5.
  Der kan kun ydes støtte for den samme mængde biogas efter enten § 43 a, § 43 b, § 43 c eller § 43 d. Er der ydet støtte efter en af bestemmelserne i §§ 43 a-43 d, er støttemodtageren eller eventuelle andre ansøgere ikke berettiget til støtte for samme mængde biogas efter andre bestemmelser i denne lov.
 6. Stk. 6.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til energi-, forsynings- og klimaministeren, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tilskud efter §§ 43 a-43 d. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at energi-, forsynings- og klimaministeren kan afslå at udbetale tilskud efter §§ 43 a-43 e, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.
 7. Stk. 7.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling skal afholdes af tilskudsmodtager, og at målingen for tilskudsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.
 8. Stk. 8.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgning og registrering efter stk. 3 og for installation, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte retningslinjer for, hvorledes den solgte eller anvendte biogas efter §§ 43 b-43 d skal måles og indberettes til ministeren.