VE-loven § 43 e

 1. § 43 e
  Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas nedsættes den 1. januar hvert år fra 2013 med det beløb i kroner pr. GJ, gasprisen i det foregående år er højere end en basispris på 53,2 kr. pr. GJ, jf. stk. 5. Er gasprisen lavere end basisprisen, forøges tilskuddet tilsvarende.
 2. Stk. 2.
  Pristillæg efter § 43 f, stk. 1 og 2, og § 43 g, stk. 1 og 2, indeksreguleres den 1. januar hvert år på grundlag af 60 pct. af udviklingen i nettoprisindekset i det foregående kalenderår.
 3. Stk. 3.
  Pristillæg efter § 43 f, stk. 3, og § 43 g, stk. 3, reguleres den 1. januar hvert år med 1 øre pr. kWh for hver krone pr. GJ, tilskuddet i stk. 1 reguleres.
 4. Stk. 4.
  Det i § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, og § 43 d, stk. 2, nævnte tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas nedsættes årligt med 2 kr. pr. GJ fra den 1. januar 2016 og ophører med udgangen af 2019.
 5. Stk. 5.
  Ved beregningen efter stk. 1 anvendes den gennemsnitlige markedspris på gas i kalenderåret. Ved markedspris forstås den daglige day ahead-slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi.
 6. Stk. 6.
  Priser, tilskud og pristillæg nævnt i stk. 1 og 2 beregnes med én decimal.
 7. Stk. 7.
  Staten afholder udgifterne til tilskud til biogas efter bestemmelserne i §§ 43 b-43 e og omkostningerne forbundet med administration af ordningerne inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven.