VE-loven § 12

  1. § 12
    Taksationsmyndighedens afgørelse og klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse efter § 9, stk. 6, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.
  2. Stk. 2.
    Taksationsmyndighedens afgørelse kan af ejeren eller af opstilleren indbringes for domstolene som et søgsmål mellem disse. Har opstilleren betalt for værditab eller indfriet en salgsoption i overensstemmelse med taksationsmyndighedens afgørelse, eller er der tale om søgsmål om processuelle spørgsmål, herunder afvisning af anmeldelse, afslag på dispensation, genoptagelse el.lign., skal indbringelse for domstolene dog ske inden 3 måneder fra henholdsvis betalingstidspunktet eller taksationsmyndighedens afgørelse. Taksationsmyndighedens afgørelse om processuelle spørgsmål indbringes for domstolene som et søgsmål mod taksationsmyndigheden.
  3. Stk. 3.
    Sager om betaling for værditab eller salgsoption kan først indbringes for domstolene, når taksationsmyndighedens afgørelse foreligger.