Lov om varmeforsyning § 29

 1. § 29
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge virksomheder, der driver et af loven omfattet anlæg, at
  1. 1) udføre aktiviteter med henblik på at fremme tilslutningen til fjernvarme,
  2. 2) udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er nødvendige for anvendelsen af miljøvenlige produktionsteknologier inden for varmeforsyningen, og
  3. 3) udføre udredningsopgaver om den fremtidige energianvendelse i forsyningsområderne.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af aktiviteterne i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for udførelsen efter stk. 1, nr. 2 og 3.