Vandsektorloven § 2

 1. § 2
  Loven omfatter vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme, og som falder ind under en af følgende kategorier:
  1. 1) Vandselskaber, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er eller efter den 1. januar 2010 har været ejet af en kommune.
  2. 2) Vandselskaber, som ikke er omfattet af nr. 1, og som i 2 på hinanden følgende år har haft en årlig debiteret vandmængde på mindst 800.000 m3.
  3. 3) Vandselskaber, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som i 2 på hinanden følgende år har haft en årlig debiteret vandmængde på mindst 200.000 m3.
 2. Stk. 2.
  Et vandselskab er omfattet af stk. 1, hvis det enkeltvis eller sammen med andre vandselskaber af samme forsyningsart, som helt eller delvis, direkte eller indirekte har samme ejerkreds, overskrider de i stk. 1 angivne grænser.
 3. Stk. 3.
  Et vandselskab er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, fra tidspunktet for fusion, hvis et eller flere af de fusionerende selskaber var omfattet af loven før fusionen.
 4. Stk. 4.
  Loven gælder for serviceselskaber, jf. § 19, stk. 2.
 5. Stk. 5.
  § 2, stk. 6, § 3 a, stk. 2, § 4, stk. 4, § 5, stk. 3, §§ 10, 12 a-12 f og 21 og kapitel 8 finder endvidere anvendelse på andre vandselskaber, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1.
 6. Stk. 6.
  Et vandselskab skal skriftligt anmelde det til Forsyningssekretariatet, når
  1. 1) vandselskabet opfylder betingelserne for at være omfattet af stk. 1,
  2. 2) vandselskabet i et kalenderår overskrider grænsen i stk. 1, nr. 2 eller 3, eller
  3. 3) vandselskabet hidtil har været omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3, og får helt eller delvis, direkte eller indirekte kommunalt ejerskab, jf. stk. 1, nr. 1.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om vandselskabers anmeldelse efter stk. 6 og om Forsyningssekretariatets pligt til at registrere anmeldte vandselskaber, herunder om fristen for anmeldelse.
 8. Stk. 8.
  I loven forstås ved følgende begreber:
  1. 1) Vandselskab: Et selskab, herunder et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i den kommunale styrelseslov, en selvejende institution, en forening el.lign., der udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling.
  2. 2) Forsyningsart: Vandforsyning eller spildevandsforsyning.
  3. 3) Vandforsyningsaktivitet: Indvinding, behandling, transport eller levering af drikkevand mod betaling.
  4. 4) Spildevandsforsyningsaktivitet: Transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling.
  5. 5) Forbrugerejet vandselskab: Et vandselskab, der udelukkende er direkte eller indirekte ejet af de tilknyttede forbrugere med tinglyst adkomst til fast ejendom i vandselskabets forsyningsområde.