Vandløbsloven § 84

 1. § 84
  Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages af:
  1. 1) den, afgørelsen er rettet til,
  2. 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
  3. 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af
  1. 1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  2. 2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  3. 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af
  1. 1) de personer m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og
  2. 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.
 5. Stk. 5.
  Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.