Vandløbsloven § 7 b

  1. § 7 b
    Vandløbsmyndigheden kan beslutte, at tilladelse eller godkendelse efter denne lov ikke kræves til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger, som samtidig er omfattet af en tilladelse efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v., i det omfang det fremgår af afgørelsen om tilladelse til kystbeskyttelse. I sager vedrørende kystbeskyttelsesforanstaltninger omfattet af § 3, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v. kan beslutning kun træffes efter forudgående samtykke fra miljøministeren.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse på afgørelser efter denne lov vedrørende økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling samt afgørelser efter kapitel 5.