Vandforsyningsloven § 11 a

 1. § 11 a
  Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
  1. 1) områder med drikkevandsinteresser,
  2. 2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
  3. 3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2,
  4. 4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for,
  5. 5) delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder), og
  6. 6) boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler for myndigheders administration i de udpegede områder.