Vandforsyningsloven § 11

 1. § 11
  Miljøministeren kortlægger
  1. 1) områder med særlige drikkevandsinteresser og
  2. 2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 1.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåde i forbindelse med kortlægningen, jf. stk. 1, herunder om inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.