Valutaloven § 6

  1. § 6
    Industriministeren kan ud fra handelspolitiske eller forsyningsmæssige hensyn eller ud fra hensynet til Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet iværksætte midlertidige foranstaltninger til regulering af udførslen af varer her fra landet. Det kan dog ikke i henhold til denne bestemmelse fastsættes, at udførsel skal foregå gennem et centralt eksportorgan.
  2. Stk. 2.
    For så vidt angår varer, der fortrinsvis hører under Landbrugsministeriet eller Fiskeriministeriet, træffes de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger af vedkommende minister.