Værdipapirhandelsloven § 92 b

 1. § 92 b
  Finanstilsynet kan inddrage en tilladelse efter § 8 c, stk. 1 eller 4, hvis
  1. 1) virksomheden ikke påbegyndes inden for en i tilladelsen fastsat frist, eller, hvis der ikke er fastsat en frist i tilladelsen, inden 12 måneder efter at tilladelsen er givet,
  2. 2) virksomheden ikke udøves i en sammenhængende periode på over 6 måneder,
  3. 3) auktionsplatformen eller dens operatør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. november 2010 (CO₂-auktionerings-forordningen), denne lov eller bestemmelser udstedt i medfør af loven eller påbud givet i henhold til § 93, stk. 3,
  4. 4) auktionsplatformen eller dens operatør ikke længere opfylder de vilkår, hvorpå tilladelsen blev meddelt, eller som senere er tilføjet tilladelsen, eller
  5. 5) Finanstilsynet vurderer, at auktionsplatformens gennemførelse af auktioner ikke sker på en for markedet sikker, effektiv og teknisk forsvarlig måde.