Værdipapirhandelsloven § 72

  1. § 72
    Adkomsten til et fondsaktiv kan af sælgeren, når denne er et kontoførende institut, gøres betinget af købesummens betaling inden en nærmere af Finanstilsynet fastsat frist. Betalingsforbeholdet bortfalder uden udsendelse af meddelelse efter § 68, såfremt overdrageren ikke gør sit forbehold gældende inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.
  2. Stk. 2.
    Hvis kontohaver fører kontoen på vegne af en eller flere ejere, skal dette registreres på kontoen.