Værdipapirhandelsloven § 42 a

 1. § 42 a
  Et selskab, der driver en multilateral handelsfacilitet, må alene give adgang til handelsfaciliteten til følgende fysiske eller juridiske personer:
  1. 1) Værdipapirhandlere, jf. § 4.
  2. 2) Værdipapirhandlere som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, som ikke udøver virksomhed gennem en filial eller yder tjenesteydelser her i landet, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.
  3. 3) Andre fysiske eller juridiske personer, hvis personerne
   1. a) er egnede og hæderlige,
   2. b) har tilstrækkelig handelsevne og kompetence,
   3. c) i fornødent omfang har passende administrative procedurer og
   4. d) har tilstrækkelige ressourcer til at varetage de funktioner, der følger af deltagelsen i handelen i den multilaterale handelsfacilitet, og som skal sikre en passende afvikling af transaktioner.