Værdipapirhandelsloven § 19

 1. § 19
  En operatør af et reguleret marked skal fastsætte regler om medlemskab af markedet. Reglerne skal være gennemsigtige og ikkediskriminerende og baseret på objektive kriterier. Reglerne skal angive eventuelle forpligtelser for medlemmerne som følge af
  1. 1) etablering og drift af markedet,
  2. 2) regler for transaktioner på markedet,
  3. 3) faglige standarder, der pålægges ansatte hos værdipapirhandlere, der opererer på markedet,
  4. 4) betingelser, der fastsættes for andre medlemmer af markedet end værdipapirhandlere, og
  5. 5) regler og procedurer for clearing og afvikling af transaktioner gennemført på markedet.
 2. Stk. 2.
  Reglerne for det regulerede marked om clearing og afvikling skal sikre, at medlemmer af det regulerede marked har ret til at benytte et andet afviklingssystem for transaktioner med finansielle instrumenter end det, der er valgt af operatøren af markedet, hvis
  1. 1) der består de nødvendige forbindelser og ordninger mellem det af medlemmet valgte afviklingssystem og ethvert andet relevant system eller enhver anden relevant facilitet til at sikre en effektiv og økonomisk afvikling af den pågældende transaktion og
  2. 2) Finanstilsynet finder, at de tekniske betingelser for afvikling af transaktioner på det regulerede marked gennem et andet afviklingssystem end det, der er valgt af operatøren af det regulerede marked, er egnede til at sikre de finansielle markeders effektive og ordnede funktion.