Undergrundsloven § 12 a

 1. § 12 a
  De i § 12, stk. 1, nævnte tilladelser meddeles på grundlag af udvælgelseskriterier vedrørende:
  1. a) ansøgerens tekniske og finansielle kapacitet og
  2. b) de efterforskningsarbejder, som ansøgerne har til hensigt at udføre, eller måden, hvorpå ansøgerne har til hensigt at foretage indvinding i det pågældende område.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herudover bestemme, at størrelsen af det beløb, ansøgerne tilbyder at betale ved udstedelsen af tilladelsen, skal indgå i udvælgelseskriterierne.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte andre relevante, objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier med henblik på at foretage det endelige valg mellem ansøgere, som vurderes at stå lige efter en bedømmelse af de under stk. 1, litra a og b, og eventuelt stk. 2, omhandlede udvælgelseskriterier.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan, ud over de i stk. 1-3 omhandlede kriterier, ved bedømmelsen af ansøgere lægge vægt på en eventuel manglende effektivitet eller manglende opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med tidligere tilladelser.
 5. Stk. 5.
  Såfremt klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter, at det i en procedure for meddelelse af tilladelser skal indgå, at sammensætning af grupper af virksomheder, der i forening meddeles tilladelser, som nævnt i stk. 1, foretages af ministeren, skal sammensætningen ske på grundlag af et eller flere af de i stk. 1-4 omhandlede kriterier.
 6. Stk. 6.
  Såfremt klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter, at det i en procedure for meddelelse af tilladelser skal indgå, at udpegning af operatør for en gruppe af virksomheder, der i forening meddeles tilladelser, foretages af ministeren, skal udpegning ske på grundlag af sagkundskab og eventuelt andre af de i stk. 1-4 omhandlede kriterier.
 7. Stk. 7.
  De i stk. 1-6 nævnte kriterier offentliggøres sammen med de i § 12, stk. 1, litra a-c, nævnte indkaldelser af ansøgninger. Enhver ændring af disse kriterier offentliggøres på tilsvarende måde.