Udstykningsloven § 5

  1. § 5
    Ved matrikulering forstås i denne lov, at umatrikuleret areal registreres i matriklen som en samlet fast ejendom.