Udstykningsloven § 40

  1. § 40
    Når der foreligger særlige omstændigheder, kan statsforvaltningen træffe beslutning om, at omkostningerne ved skelforretningen helt eller delvis skal betales af staten. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler herom.
  2. Stk. 2.
    Statsforvaltningens beslutning kan påklages til Geodatastyrelsen.