Udstykningsloven § 31

 1. § 31
  Geodatastyrelsen fastsætter matrikelbetegnelserne.
 2. Stk. 2.
  Geodatastyrelsen afgør, om oplysninger, der er registreret i matriklen, skal rettes som følge af tekniske ændringer af det materiale, der ligger til grund for registreringen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan pålægge de praktiserende landinspektører at give indberetning til Geodatastyrelsen om forbedrede målinger og arealstørrelser m.v., der fremkommer i forbindelse med arbejder, som ikke af anden grund nødvendiggør registrering i matriklen.
 3. Stk. 3.
  Hvis Geodatastyrelsen i forbindelse med fremstilling af nye matrikelkort bliver bekendt med, at der i et område er væsentlig uoverensstemmelse mellem foreliggende oplysninger om skels beliggenhed, skal ejerne af de pågældende ejendomme efter anmodning fra Geodatastyrelsen oplyse om skelforholdene.
 4. Stk. 4.
  I Sønderjylland kan Geodatastyrelsen rette matriklens oplysninger, hvis de matrikulære forhold er registreret efter regler, der var gældende ved den tyske matrikulering og ikke svarer til de danske regler, og hvis rettelsen ikke medfører indgreb i bestående rettigheder. Geodatastyrelsen skal give ejerne af de pågældende ejendomme meddelelse om rettelsen.