Udstykningsloven §§ 25-27

 1. § 25
  Matrikulære forandringer kan kun registreres i matriklen, hvis de kan tinglyses.
 2. Stk. 2.
  Er registrering af udstykning, matrikulering, arealoverførsel, sammenlægning eller fraskillelse af andel i fælleslod ikke i strid med denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, underretter Geodatastyrelsen Tinglysningsretten om de påtænkte matrikulære forandringer. De matrikulære
 3. Stk. 3.
  Når de matrikulære forandringer er indført foreløbigt i tingbogen, registrerer Geodatastyrelsen umiddelbart herefter forandringerne i matriklen. Tinglysningsretten indfører umiddelbart herefter forandringerne endeligt i tingbogen.
 4. Stk. 4.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at andre matrikulære forandringer end nævnt i stk. 2 skal være omfattet af stk. 2 og 3, og nærmere regler om fremgangsmåden ved tinglysning af matrikulære forandringer.
 1. § 26
  (Ophævet)
 1. § 27
  (Ophævet)