Udlodningsloven § 7

 1. § 7
  Børne- og Socialministeriet fordeler udlodningsmidlerne til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:
  1. 1) 87,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.
  2. 2) 56,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer.
 2. Stk. 2.
  Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de ansøgningspuljer, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder de beføjelser, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 4, 5, 7 og 8.
 3. Stk. 3.
  Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. stk. 2, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 4. Stk. 4.
  Børne- og socialministeren fastsætter tildelingskriterier, fordelingsnøgler og beregningsmodeller vedrørende driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Fastsættelsen efter 1. pkt. sker efter indstilling fra et fordelingsudvalg, jf. stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Børne- og socialministeren opretter et fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget består af 1 medlem, der udpeges af Danske Handicaporganisationer, 1 medlem, der udpeges af Sjældne Diagnoser, og 1 medlem, der udpeges af Socialstyrelsen.
 6. Stk. 6.
  Medlemmerne af fordelingsudvalget udpeges for 4 år ad gangen.
 7. Stk. 7.
  Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler for fordelingsudvalget, der er nævnt i stk. 5.
 8. Stk. 8.
  Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordeling af de udlodningsmidler, der er nævnt i stk. 1, herunder tildelingskriterier og disses varighed, beregningsmodeller, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.