Udlodningsloven § 2

 1. § 2
  Udlodningsbeløbet fastsættes årligt som overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S på baggrund af regnskabsperioden, der afsluttes i det forudgående kalenderår, samt et udligningsbeløb, jf. stk. 4, og eventuelle ekstraordinære statslige kompensationsbeløb efter stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Udlodningsloftet udgør det første udlodningsår 2.151 mio. kr., som reguleres med forbrugerprisindekset fra 2017 til det første udlodningsår, jf. stk. 3. Det andet udlodningsår fastsættes udlodningsloftet, således at udligningsbeløbet, jf. stk. 4, 1. pkt., i første udlodningsår ville have udgjort 60 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet og overskud og udbytte. Resultatet anvendes til at fastsætte udligningsbeløbet de efterfølgende år.
 3. Stk. 3.
  Udlodningsloftet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Indekset anvendes med én decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000.000.
 4. Stk. 4.
  I det første udlodningsår fastsættes udligningsbeløbet til 28 mio. kr. tillagt et beløb, der svarer til halvdelen af forskellen mellem udlodningsloftet efter stk. 2, 1. pkt., og overskud og udbytte. De efterfølgende år fastsættes udligningsbeløbet som 60 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet, jf. stk. 2, 2. pkt., og overskud og udbytte, hvis overskud og udbytte sammenlagt er mindre end udlodningsloftet. Overstiger overskud og udbytte sammenlagt udlodningsloftet, jf. stk. 2, 2. pkt., fordeles 40 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet og overskud og udbytte til udlodningsmodtagerne, og de resterende 60 pct. af forskellen ned til udlodningsloftet tilfalder staten.
 5. Stk. 5.
  I tillæg til udligningsbeløbet betaler staten ekstraordinære beløb som kompensation for midlertidige reservebindinger fragået overskuddet fra Danske Spil som følge af årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Som kompensation for tidligere udbetalte ekstraordinære statslige kompensationsbeløb kan staten modregne beløb, der svarer til de midler, der løbende frigøres til udlodning af de midlertidige reservebindinger fragået overskuddet fra Danske Spil som følge af årsregnskabsregler.