Udleveringsloven § 51

  1. § 51
    En anmodning om samtykke fra det udleverende land til, at Danmark kan strafforfølge en person, der er blevet udleveret til Danmark, for andre lovovertrædelser begået før udleveringen end den, der er sket udlevering for, udstedes af rigsadvokaten, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    En anmodning som nævnt i stk. 1 til et andet nordisk land udstedes af anklagemyndigheden.