Udleveringsloven § 46

  1. § 46
    Ønskes en person efterlyst internationalt og udleveret til straffuldbyrdelse i Danmark, anmoder anklagemyndigheden retten om at udstede en europæisk arrestordre.
  2. Stk. 2.
    Retten kan behandle sager efter stk. 1 uden afholdelse af retsmøde.