Udleveringsloven § 13

 1. § 13
  Udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union for en lovovertrædelse, der efter lovgivningen i den medlemsstat, der har anmodet om udlevering, kan straffes med fængsel eller anden frihedsberøvende foranstaltning i mindst 3 år, kan ske på grundlag af en europæisk arrestordre, selv om en tilsvarende handling ikke er strafbar efter dansk ret, for følgende handlinger:
  1. 1) Deltagelse i en kriminel organisation.
  2. 2) Terrorisme.
  3. 3) Menneskehandel.
  4. 4) Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.
  5. 5) Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer.
  6. 6) Ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer.
  7. 7) Bestikkelse.
  8. 8) Svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.
  9. 9) Hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold.
  10. 10) Falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen.
  11. 11) Internetkriminalitet.
  12. 12) Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter.
  13. 13) Menneskesmugling.
  14. 14) Forsætligt manddrab og grov legemsbeskadigelse.
  15. 15) Ulovlig handel med menneskevæv og -organer.
  16. 16) Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning.
  17. 17) Racisme og fremmedhad.
  18. 18) Organiseret eller væbnet tyveri.
  19. 19) Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande.
  20. 20) Bedrageri.
  21. 21) Afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning.
  22. 22) Efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter.
  23. 23) Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter.
  24. 24) Forfalskning af betalingsmidler.
  25. 25) Ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer.
  26. 26) Ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer.
  27. 27) Handel med stjålne motorkøretøjer.
  28. 28) Voldtægt.
  29. 29) Forsætlig brandstiftelse.
  30. 30) Strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed.
  31. 31) Skibs- eller flykapring.
  32. 32) Sabotage.
 2. Stk. 2.
  Udlevering til strafforfølgning i en medlemsstat i Den Europæiske Union for handlinger, der ikke er omfattet af stk. 1, kan ske på grundlag af en europæisk arrestordre, hvis den strafbare handling i den pågældende medlemsstat kan medføre fængsel i mindst 1 år og en tilsvarende handling er strafbar efter dansk ret.
 3. Stk. 3.
  Udlevering til straffuldbyrdelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union for handlinger, der ikke er omfattet af stk. 1, kan ske på grundlag af en europæisk arrestordre, hvis den pågældende ved dommen er idømt fængsel eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af mindst 4 måneders varighed og en tilsvarende handling er strafbar efter dansk ret.
 4. Stk. 4.
  Udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse for flere strafbare forhold kan finde sted, selv om betingelserne i stk. 1-3 kun er opfyldt med hensyn til ét af forholdene.