Udbygningsloven
Lov om udbygning af Københavns lufthavn, Kastrup

 1. § 1
  Lov nr. 415 af 13. juni 1973 om anlæg af lufthavn på Saltholm
 1. § 2
  Med henblik på at sikre den fortsatte afvikling af lufttrafikken til og fra Københavns lufthavn, Kastrup, gennemføres en udbygning af lufthavnen. Udbygningen skal foretages inden for lufthavnens nuværende grænser, bortset fra en mindre arealinddragelse til vejanlæg umiddelbart nord for lufthavnen samt en mindre opfyldning af søterritoriet ved lufthavnens nordøstlige hjørne.
 2. Stk. 2.
  (* 1) Udbygningen vil tillige kunne foretages på arealer,
 1. § 3
  (* 2) Udbygningen skal ske efter følgende retningslinjer:
 1. § 4
  (* 3) Trafikministeren fastlægger i samarbejde med miljøministeren de nærmere retningslinjer for varetagelsen af miljøhensynene i forbindelse med den fortsatte udbygning og drift af lufthavnen.

§ 2