Udbudsloven § 61

 1. § 61
  En ordregiver kan anvende udbud med forhandling i følgende tilfælde:
  1. 1) Ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
   1. a) Ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger,
   2. b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger,
   3. c) kontrakten kan på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke tildeles uden forudgående forhandling, eller
   4. d) ordregiveren kan ikke fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkelig præcist med henvisning til en standard, en europæisk teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65).
  2. 2) Når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, jf. stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Ved ikkeforskriftsmæssige tilbud efter stk. 1, nr. 2, forstås navnlig tilbud, hvor
  1. 1) tilbuddet ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet,
  2. 2) tilbuddet er modtaget for sent,
  3. 3) der foreligger bevis for ulovlig samordning eller bestikkelse eller
  4. 4) ordregiveren har konstateret, at tilbuddet er unormalt lavt.
 3. Stk. 3.
  Ved uacceptable tilbud efter stk. 1, nr. 2, forstås navnlig tilbud, som
  1. 1) er indgivet af tilbudsgivere, som ikke lever op til de fastsatte minimumskrav til egnethed, eller
  2. 2) overstiger det af ordregiveren på forhånd fastsatte budget.
 4. Stk. 4.
  Når en ordregiver udnytter muligheden i stk. 1, nr. 2, er ordregiveren ikke forpligtet til at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, når alle tilbudsgiverne under det forudgående offentlige eller begrænsede udbud har afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, og hvis de alle opfylder kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.