Lov om Udbetaling Danmark § 30

  1. § 30
    Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan på Udbetaling Danmarks sagsområder efter § 1 fastsætte gebyr for udsendelse af erindringsskrivelser til borgeren vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af Udbetaling Danmark, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret. Der kan kun fastsættes gebyr vedrørende en enkelt erindringsskrivelse til borgeren pr. krav, og gebyret kan højst udgøre 250 kr.
  2. Stk. 2.
    Bestyrelsen for Udbetaling Danmark kan bestemme, at borgeren ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af Udbetaling Danmark, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betale en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder Udbetaling Danmark.