Lov om Udbetaling Danmark § 28

 1. § 28
  Økonomi- og Indenrigsministeriet refunderer Udbetaling Danmarks udgifter til betaling af købsmoms, som ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Arbejdsmarkedets Tillægspension afholder ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med administration, jf. § 15, og til etablering af Udbetaling Danmark, udvikling og afvikling af opgaver samt ved overførsel af eller henlæggelse af nye opgaver til Udbetaling Danmark.
 2. Stk. 2.
  Udgifterne til ikkefradragsberettiget købsmoms, jf. stk. 1, bevilges af Økonomi- og Indenrigsministeriet fra den dertil hørende konto, for så vidt angår Udbetaling Danmarks betaling for Arbejdsmarkedets Tillægspensions varetagelse af sagsområder, der er overført fra kommunerne. Ikkefradragsberettiget købsmoms, jf. stk. 1, refunderes fra Finansministeriets momsreserve, for så vidt angår Udbetaling Danmarks betaling for Arbejdsmarkedets Tillægspensions varetagelse af sagsområder, der er overført fra staten, eller ved henlæggelse af nye ydelser eller ordninger til Udbetaling Danmark, som skal betragtes som statslige ordninger.
 3. Stk. 3.
  Momskompensationen fastsættes på grundlag af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgørelse over afholdte udgifter til købsmoms, som kan henføres til Udbetaling Danmark, for så vidt angår udgifter, der er omfattet af stk. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  På baggrund af opgørelsen fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. stk. 3, udarbejder Udbetaling Danmark et særskilt momsregnskab for Udbetaling Danmark og en specifikation af den benyttede fordelingsnøgle mellem stat og kommune. Momsregnskabet revideres af Udbetaling Danmarks eksterne revisor, der godkender den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter og påser, at udgifterne, hvortil der er afholdt moms, alene er afholdt efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.