Lov om Udbetaling Danmark § 25

 1. § 25
  Staten dækker udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten, gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætter størrelsen af bidragene. I bidragene indgår Udbetaling Danmarks øvrige omkostninger, der er et led i driften af Udbetaling Danmark, f.eks. bestyrelseshonorarer, revisionshonorar, porto og eventuelle over- eller underskud fra tidligere år.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark meddeler hvert år til det ressortministerium, som har det bevillingsmæssige ansvar for statslige opgaver, der er overført til Udbetaling Danmark, et skøn over det kommende års administrationsbidrag senest den 1. august. Når det kommende års finanslov er vedtaget, fastsætter bestyrelsen for Udbetaling Danmark endeligt administrationsbidraget.
 3. Stk. 3.
  Staten hæfter for de til enhver tid forfaldne tilgodehavender, som Arbejdsmarkedets Tillægspension måtte have som følge af varetagelse af administrationen af Udbetaling Danmark for varetagelse af opgaver på sagsområder, der er overført fra staten til Udbetaling Danmark.
 4. Stk. 4.
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration, beregning, opkrævning og betaling af bidrag, jf. stk. 1-3.