Lov om Udbetaling Danmark § 12 e

  1. § 12 e
    Udbetaling Danmark kan fra udenlandske myndigheder efter anmodning fra kommunen indhente oplysninger, som er nødvendige til brug for kommunens behandling af en ansøgning om kontante ydelser og økonomiske tilskud eller til brug for behandling af en sag om kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmark og kommunen kan i forbindelse med sagsoplysningen efter stk. 1 udveksle oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold om den, der søger om, får eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede hustandsmedlemmer. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra borgeren.
  3. Stk. 3.
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet og om opgørelse af effekter af kontrollen efter stk. 1.