Tonnageskatteloven § 11

  1. § 11
    Omfatter vederlag for en samlet transportydelse såvel transport som omhandlet i § 10, stk. 1 og 2, som andre transportydelser, beskattes det samlede vederlag efter denne lov, når det tonnagebeskattede selskab har indgået aftale om udførelse af disse andre transportydelser med en anden transportvirksomhed. Udfører det tonnagebeskattede rederi selv disse andre transportydelser, beskattes den del af vederlaget, som vedrører disse andre ydelser, efter skattelovgivningens almindelige regler.