Tolkeloven § 12

 1. § 12
  Brugeren, der efter § 9 er omfattet af den fælles tolkeløsning, tildeles årligt et antal timer til brug for tolkning, der ikke er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Timerne placeres i en timebank.
 2. Stk. 2.
  Brugeren disponerer selv over timebanken.
 3. Stk. 3.
  Ved gruppetolkning fordeles tolketimerne forholdsmæssigt på deltagerne i gruppetolkningen, således at der ikke trækkes mere end den forholdsmæssige andel i den enkelte borgers timebank.
 4. Stk. 4.
  Timebanken følger kalenderåret. Der kan ikke overføres timer mellem kalenderår.
 5. Stk. 5.
  Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for timebanken, herunder om antallet af timer, opgørelse af forbrugte timer og tolkemyndighedens administration af timebanken.